Class: omv:OntologyEngineeringTool

http://omv.ontoware.org/2005/05/ontology#OntologyEngineeringTool

Annotations (2)

Superclasses (1)

Disjoints (10)

omv:Altova_SemanticWorks, omv:IsaViz, omv:NeOn-Toolkit, omv:OilEd, omv:OntoBuilder, omv:OntoStudio, omv:Protégé, omv:SWOOP, omv:WebODE, omv:WSMO_Studio

Usage (13)